Regulamin konkursu

Regulamin konkursu pn. „Rowerem do pracy” na rok 2023


§ 1
Cel i założenia ogólne


1. Celem konkursu jest zachęcenie pracowników firm z siedzibą i/lub oddziałami na terenie Tczewa do regularnych podróży do i z pracy rowerem.
2. Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Tczew.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 20 marca 2023r. i trwa do dnia 29 października 2023r.
4. Prawo do podjęcia decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz prawo do interpretacji zapisów Regulaminu posiada Organizator.
5. Wszelkich informacji nie zawartych w regulaminie udziela w imieniu Organizatora Urząd Miejski w Tczewie.

§ 2
Zgłoszenie uczestnictwa


1. W konkursie mogą uczestniczyć pracownicy firm z siedzibą i/lub oddziałami na terenie miasta Tczewa oraz firm z tczewskiej podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. – zwane dalej „firmą”.
2. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych firm i/lub uczestników do konkursu, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie przebiega w dwóch etapach: zgłoszenie indywidualnego uczestnika musi być poprzedzone zgłoszeniem firmy, do której należy dany pracownik.
4. Firma przystępuje do konkursu poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej www.roweremdopracy.tczew.pl, w dniach od 13 marca 2023r. do zakończenia konkursu.
5. Rejestracja o której mowa w ust. 4 polega na założeniu konta w systemie oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym należy podać następujące informacje:
1) nazwa firmy,
2) adres firmy,
3) lokalizacja biur / oddziałów firmy na terenie miasta (wskazanie na mapie),
4) liczba pracowników zatrudnionych w danej firmie,
5) imię i nazwisko koordynatora konkursu z firmy oraz jego dane kontaktowe (nr telefonu oraz adres e-mail),
6) kod rejestracyjny wymyślony przez koordynatora formy,
7) zaakceptowanie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Tczewie, w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
6. Po zarejestrowaniu firmy, koordynator otrzyma na wskazany przez siebie adres mailowy informację potwierdzającą rejestrację w konkursie.
7. Po zarejestrowaniu firmy, koordynator zobowiązany jest przekazać pracownikom informacje o konkursie rowerowym wraz z kodem firmy, który umożliwi pracownikom stworzenie profilu na stronie internetowej konkursu www.roweremdopracy.tczew.pl.
8. W przypadku osób pracujących poza granicami miasta Tczewa (np. w Gdańsku), które dojeżdżają rowerem do węzła transportowego w Tczewie (dworzec PKP) celem podróży pociągiem/autobusem do miejsca pracy, należy zarejestrować firmę jako jednoosobowa działalność gospodarcza oraz wskazać lokalizację firmy jako dworzec PKP ul. Pomorska 18.

§ 3
Koordynatora w firmie


1. Firma zobowiązana jest do wyznaczenia osoby do kontaktu z Organizatorem – tzw. Koordynatora. Koordynator w firmie odpowiedzialny będzie za:
1) zarejestrowanie firmy do udziału w konkursie poprzez stronę internetową konkursu,
2) poinformowanie pracowników o możliwości udziału w konkursie,
3) koordynację rozdysponowania nagród w firmie,
4) bieżącą współpracę z Organizatorem konkursu,
5) przekazanie pracownikom firmy kodu, o którym mowa w § 2 ust. 7,
6) promocję konkursu w firmie m.in. poprzez rozwieszenie plakatów.
2. Koordynator w firmie poprzez konto w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 5 będzie miał dostęp do następujących informacji:
1) podgląd w listę zarejestrowanych pracowników do konkursu (tylko osoby z firmy koordynatora) wraz z wszystkimi danymi jakie podał pracownik przy rejestracji oraz datę rejestracji pracownika,
2) podgląd w listę przejazdów pracowników (tylko osoby z firmy koordynatora) wraz z wszystkimi danymi dotyczącymi tych przejazdów tj. nazwa użytkownika, imię i nazwisko, data i godzina rozpoczęcia przejazdu, tydzień konkursu, dystans (km), średnia prędkość, maksymalna prędkość, punkty, typ przejazdu oraz fałszywy przejazd tak/nie,
3) ranking firm oraz ranking pracowników (tylko osoby z firmy koordynatora),
4) możliwość eksportu powyższych danych do lokalnego pliku,
5) podgląd i możliwość edycji danych firmy.

§ 4
Tworzenie profilu uczestnika


1. Po otrzymaniu od koordynatora kodu firmy, o którym mowa w § 2 ust. 7, każdy chętny do udziału w konkursie pracownik ma obowiązek stworzyć profil uczestnika na stronie internetowej www.roweremdopracy.tczew.pl.
2. Rejestracja profilu uczestnika będzie możliwa przez cały czas jego trwania, do zakończenia konkursu.
3. W celu stworzenia profilu uczestnika, pracownik zobowiązany jest:
1) pobrać i zainstalować na telefonie aplikację STRAVA,
2) połączyć swoje konto ze STRAVy z systemem konkursu poprzez kliknięcie „Connect with STRAVA” w zakładce „rejestracja pracowników” na stronie www.roweremdopracy.tczew.pl,
3) wypełnić formularz na stronie www.roweremdopracy.tczew.pl, podając następujące informacje:
i. nazwa użytkownika – jaka będzie udostępniana w publicznych statystykach,
ii. imię i nazwisko,
iii. adres e - mail,
iv. nazwa zakładu pracy (wybór z listy rozwijanej),
v. adres miejsca pracy (wybór z listy rozwijanej),
vi. preferowany rodzaj pakietu śniadaniowego (wegetariański, wegański, mięsny),
vii. kod podany przez koordynatora firmy.
4. Użytkownik po rejestracji w konkursie dostanie z systemu maila z informacją zwrotną potwierdzającą zakończenie procesu rejestracji.
5. Organizator będzie prowadził weryfikację informacji w zakresie miejsca zatrudnienia, jak w ust. 3 pkt. 3) iv powyżej. W przypadku podania nieprawdziwych informacji Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika konkursu.
6. Użytkownik w profilu uczestnika będzie miał dostęp do informacji na temat swoim osiągnięć, historii przejazdów oraz swoich danych osobowych, w tym ich edycji.

§ 5
Wprowadzanie danych o podróżach


1. Podróż to:
1) Przejazd rowerem na trasie: miejsce zamieszkania - miejsce pracy / miejsce pracy – miejsce zamieszkania, w celu wykonywania obowiązków służbowych. Zgodnie z powyższym, przejazd rowerem z miejsca zamieszkania do miejsca pracy jest to jedna podróż, podobnie przejazd rowerem z miejsca pracy do miejsca zamieszkania to również jedna podróż. Dziennie uczestnik konkursu może wykonać maksymalnie dwie takie podróże i maksymalnie dziesięć takich podróży w tygodniu.


2) przejazd rowerem inny niż w celu wykonywania obowiązków służbowych np. w celach rekreacyjnych. Dziennie uczestnik/czka konkursu może wykonać nielimitowaną liczbę takich podróży.
2. Przejazdy rowerowe uczestnik konkursu będzie rejestrował przy użyciu telefonu lub innego urządzenia elektronicznego poprzez aplikację STRAVA. Instrukcja obsługi aplikacji znajduje się na stronie www.roweremdopracy.tczew.pl
3. Organizator będzie prowadził weryfikację danych, a w przypadku, gdy nie będą one zgodne z rzeczywistością, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika konkursu.
4. W przypadku gdy uczestnik konkursu z jakiegoś powody nie zapisze lub nie będzie miał możliwości zapisania swojego przejazdu rowerowego w aplikacji STRAVA, taki przejazd nie zostanie uznany.
5. W przypadku wprowadzenia błędnych lub niepełnych informacji na temat przejazdu rowerowego w aplikacji STRAVA (np. oznaczenie jako aktywność piesza zamiast rowerowa lub nieoznaczenie, że przejazd rowerowy dotyczy dojazdu/powrotu z pracy), Organizator dopuszcza możliwość ręcznej edycji przejazdu (przez uczestnika konkursu) na stronie www.strava.com.
6. Edycję przejazdów rowerowych można dokonywać najpóźniej do końca danego tygodnia (do niedzieli włącznie), w którym uczestnik odbył przejazd rowerowy.
7. Wyniki konkursu będą prezentowane na bieżąco (do 24h) na stronie www.roweremdopracy.tczew.pl
8. Informacje dla uczestników konkursu będą umieszczane w aktualnościach na stronie www.roweremdopracy.tczew.pl

§ 6
Zasady przyznawania punktów


1. Uczestnik za każdy wykonany przejazd i przejechany kilometr otrzyma odpowiednią liczbę punktów. Otrzymane punkty uczestnik będzie mógł wymienić na nagrody opisane w § 8 ust. 1. Wymiana punktów na nagrody nie będzie powodowała spadku pozycji uczestnika w rankingu.
2. System przydzielania punktów jest zależy od tego czy dany przejazd dotyczy dojazdu lub powrotu z pracy czy też jest przejazdem rekreacyjnym:
1) Punktacja za przejazdy do/z pracy:
i. Za każdy dojazd lub wyjazd z przypisanego użytkownikowi miejsca pracy (obszar na mapie o promieniu ok. 300 m), z ograniczeniem do punktowania 2 razy dziennie w 5 dowolnych dniach w tygodniu, z blokadą czasową między kolejnymi przejazdami o długości 40 minut – 50 punktów;
ii. Za każdy przejechany rowerem kilometr – 1 punkt.
2) Punktacja za każdy inny przejazd czyli nie dotyczący dojazdu i powrotu z pracy:
i. Za każdy przejazd o długości minimum 1 km, z blokadą czasową między kolejnymi przejazdami o długości 40 minut – 5 punktów;
ii. Za każdy przejechany rowerem kilometr – 1 punkt.
3. Punkty przyznawane będą tylko za przejazdy rozpoczynające się lub kończące się w oznaczonym na mapie okręgu zbliżonym do obszaru administracyjnego miasta.
4. Każdy z uczestników konkursu, który odbędzie min. sześć przejazdów rowerowych do/z pracy w danym tygodniu, nabywa prawo do „tygodniowej premii za aktywność” w wysokości 200 punktów. Premia punktowa będzie doliczana w kolejnym tygodniu do szóstego przejazdu do/z pracy z poprzedniego tygodnia.

§ 7
Osiągnięcia w konkursie - odznaki


Uczestnik będzie miał możliwość zdobycia wirtualnych odznak, odzwierciedlających jego aktywność w konkursie. Odznaki będą widoczne dla użytkownika w jego profilu uczestnika. Tematyka odznak będzie związana z ilością przejechanych kilometrów, dokonanych podróży, aktywności uczestnika w dojazdach do pracy, podróżach weekendowych itp.

§ 8
Zasady przyznawania nagród


1. Punkty o których mowa w § 6 uczestnik będzie mógł przeznaczyć za zakup nagród dostępnych w profilu uczestnika. Wymiana punktów na nagrody nie będzie powodowała spadku pozycji uczestnika w rankingu. Typy nagród oraz ich cenę punktową organizator określi w trakcie trwania konkursu. Możliwość zakupu nagród będzie w okresie trwania konkursu tj. od 20 marca 2023r. do 29 października 2023r. Nagrody dostępne do wykupienia będą limitowane w związku z czym ich zakup będzie zależał nie tylko od osiągniecia odpowiedniej ilości punktowej, ale i również od kolejności w jakiej uczestnicy będą wykupywali nagrody. Organizator zastrzega sobie możliwość określenia innego terminu zakupu nagród przez uczestników konkursu. Odbiór nagród będzie możliwy do 1 grudnia 2023r. Po tym terminie wykupione, a nie odebrane nagrody przepadają na rzecz organizatora konkursu.
2. Każda firma biorąca udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania losowania dodatkowych nagród nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, w trakcie trwania konkursu lub po jego zakończeniu lecz nie później niż w terminie do 17 listopada 2023r.
4. W ramach konkursu zostaną wyróżnione firmy, które osiągnęły najlepsze wyniki w poniższych kategoriach:
1) najwięcej punktów zdobytych przez uczestników konkursu z firmy w kategorii: mikro firma (2-10 osób) - suma wszystkich przejazdów wykonanych przez wszystkich uczestników konkursu z danej firmy,
2) najwięcej punktów zdobytych przez uczestników konkursu z firmy w kategorii: mała firma (11-50 osób) - suma wszystkich przejazdów wykonanych przez wszystkich uczestników konkursu z danej firmy,
3) najwięcej punktów zdobytych przez uczestników konkursu z firmy w kategorii: średnia firma (51-250 osób) - suma wszystkich przejazdów wykonanych przez wszystkich uczestników konkursu z danej firmy,
4) najwięcej punktów zdobytych przez uczestników konkursu z firmy w kategorii: duża firma (251-1000 osób) - suma wszystkich przejazdów wykonanych przez wszystkich uczestników konkursu z danej firmy,
5) najwięcej punktów zdobytych przez uczestników konkursu z firmy w kategorii: największa firma (>1000 osób) - suma wszystkich przejazdów wykonanych przez wszystkich uczestników konkursu z danej firmy,
6) największy odsetek pracowników biorących udział w konkursie (którzy odbyli minimum 50 podróży do/z pracy na rowerze),
x – liczba uczestników konkursu z danej firmy, którzy odbyli minimum 50 podróży do/z pracy na rowerze
y – liczba wszystkich pracowników z danej firmy
obliczenie odsetka pracowników - x/y
7) Największa inwestycja w rozwój ruchu rowerowego w firmie dokonana od dnia zakończenia konkursu „Rowerem do Pracy” w 2022 roku do dnia zakończenia konkursu „Rowerem do Pracy” w 2023 roku
Pracownicy wyróżnionych firm otrzymają drobne upominki. Warunkiem otrzymania upominku będzie posiadanie przez pracownika min. 120 podróży do/z pracy.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość dodania nowych lub rezygnacji z części kategorii i/lub upominków określonych w ust. 4 lub określenia innych lub dokonania ich modyfikacji.
6. Ogłoszenie wyników odbędzie się w terminie do 10 listopada 2023r.Regulamin