Regulamin konkursu

Regulamin konkursu pn. „Rowerem do pracy” na rok 2018
pod patronatem Prezydenta Miasta Tczewa

§ 1
Cel i założenia ogólne

1. Celem konkursu jest zachęcenie pracowników firm z siedzibą i/lub oddziałami na terenie Tczewa do regularnych podróży do i z pracy rowerem.
2. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Tczewie.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 7 maja 2018 r. i trwa do dnia 02 września 2018 r.
4. Prawo do podjęcia decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz prawo do interpretacji zapisów Regulaminu posiada Organizator.
5. Wszelkich informacji nie zawartych w regulaminie udziela organizator.

§ 2
Zgłoszenie uczestnictwa

1. W konkursie mogą uczestniczyć pracownicy firm z siedzibą i/lub oddziałami na terenie miasta Tczewa oraz firm z tczewskiej podstrefy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. – zwane dalej „firmą”.
2. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych firm i uczestników do konkursu, organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie przebiega w dwóch etapach: zgłoszenie indywidualnego uczestnika musi być poprzedzone zgłoszeniem firmy, do której należy dany pracownik.
4. Firma przystępuje do konkursu poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej www.roweremdopracy.tczew.pl, w dniach od 9 kwietnia 2018 r. do zakończenia konkursu.
5. W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące informacje:
1) nazwa firmy,
2) adres firmy,
3) ogólna liczba pracowników firmy,
4) imię i nazwisko koordynatora konkursu z firmy oraz jego dane kontaktowe (nr telefonu oraz adres e-mail),
5) kod rejestracyjny wymyślony przez koordynatora
6) zaakceptowanie oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Tczewie, w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
6. Po zarejestrowaniu firmy, koordynator otrzyma na wskazany przez siebie adres mailowy, informację potwierdzającą rejestrację w konkursie.
7. Po zarejestrowaniu firmy, koordynator zobowiązany jest przekazać pracownikom informacje o konkursie rowerowym wraz z kodem firmy, który umożliwi pracownikom stworzenie profilu na stronie internetowej konkursu www.roweremdopracy.tczew.pl.

§ 3
Rola Koordynatora w firmie

Firma zobowiązana jest do wyznaczenia osoby do kontaktu z Organizatorem – tzw. Koordynatora. Koordynator w firmie odpowiedzialny będzie za:
1) zarejestrowanie firmy do udziału w konkursie poprzez stronę internetową konkursu,
2) poinformowanie pracowników o możliwości udziału w konkursie,
3) koordynację rozdysponowania śniadań rowerowych w firmie (w tym powołanie osób odpowiedzialnych za odbiór śniadań rowerowych w oddziałach firmy biorących udział w konkursie),
4) bieżącą współpracę z Organizatorem konkursu,
5) przekazanie pracownikom firmy kodów, o których mowa w § 2 ust. 7,
6) promocję konkursu w firmie m.in. rozwieszenie plakatów,
7) przekazanie dokumentacji zdjęciowej z przebiegu konkursu w firmie, składającej się z min. 2 zdjęć dobrej jakości. Dokumentacja zdjęciowa powinna być przekazana na wskazany adres mailowy, do końca trwania konkursu. Zdjęcia wykorzystane będą do promocji konkursu „Rowerem do pracy”.

§ 4
Tworzenie profilu uczestnika

1. Po otrzymaniu od koordynatora kodu firmy (§ 2 ust. 7), każdy chętny do udziału w konkursie pracownik ma obowiązek stworzyć profil uczestnika na stronie internetowej www.roweremdopracy.tczew.pl.
2. Rejestracja profilu uczestnika będzie możliwa do zakończenia konkursu.
3. W celu stworzenia profilu uczestnika, pracownik zobowiązany jest:
1) pobrać i zainstalować na telefonie aplikację STRAVA,
2) połączyć swoje konto ze STRAVy z systemem konkursu poprzez kliknięcie „Connect with STRAVA” w zakładce „rejestracja pracowników” na stronie www.roweremdopracy.pl,
3) wypełnić formularz na stronie www.roweremdopracy.pl, podając następujące informacje:
i. nazwa użytkownika – jak będzie udostępniana w publicznych statystykach,
ii. imię i nazwisko,
iii. adres e – mail,
iv. nazwa zakładu pracy (wybór z listy rozwijanej),
v. adres miejsca pracy,
vi. preferowany rodzaj pakietu śniadaniowego (wegetariański, wegański, mięsny, bezglutenowy),
vii. kod podany przez koordynatora firmy.
4. Organizator będzie prowadził weryfikację danych, a w przypadku, gdy nie będą one zgodne z rzeczywistością (ust. 3), Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika konkursu.

§ 5
Wprowadzanie danych o podróży

1. Podróż to przejazd rowerem na trasie miejsce zamieszkania – miejsce pracy / miejsce pracy – miejsce zamieszkania, w celu wykonywania obowiązków służbowych. Zgodnie z powyższym, przejazd rowerem z miejsca zamieszkania do miejsca pracy jest to jedna podróż, podobnie przejazd rowerem z miejsca pracy do miejsca zamieszkania to również jedna podróż. Dziennie uczestnik konkursu może wykonać maksymalnie dwie podróże.
2. Przejazdy rowerowe uczestnik konkursu będzie rejestrował przy użyciu telefonu poprzez aplikację STRAVA. Instrukcja obsługi aplikacji znajduje się na stronie www.roweremdopracy.tczew.pl
3. Do przejazdów rowerowych nie zaliczają się przejazdy służbowe wykonywane w godzinach pracy (np. pomiędzy dwoma oddziałami) oraz przejazdy rekreacyjne.
4. Organizator będzie prowadził weryfikację danych, a w przypadku, gdy nie będą one zgodne z rzeczywistością, Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika konkursu.
5. W przypadku gdy uczestnik konkursu z jakiegoś powody nie zapisze lub nie będzie miał możliwości zapisania swojego przejazdu rowerowego w aplikacji STRAVA, Organizator dopuszcza możliwość ręcznego zapisania przejazdu (przez uczestnika konkursu) na stronie www.strava.com.
6. W przypadku wprowadzenia błędnych lub nie pełnych informacji na temat przejazdu rowerowego w aplikacji STRAVA (np. oznaczenie jako aktywność piesza zamiast rowerowa lub nie oznaczenie, że przejazd rowerowy dotyczy dojazdu/powrotu z pracy), Organizator dopuszcza możliwość ręcznej edycji przejazdu (przez uczestnika konkursu) na stronie www.strava.com.
7. Dopisanie przejazdów rowerowych do/z pracy oraz ich edycję można dokonywać najpóźniej do końca danego tygodnia (do niedzieli), w którym uczestnik odbył przejazd rowerowy.
8. Wyniki konkursu będą prezentowane na bieżąco na stronie www.roweremdopracy.tczew.pl
9. Informacje dla uczestników konkursu będą umieszczane w aktualnościach na stronie www.roweremdopracy.tczew.pl

§ 6
Pakiety śniadaniowe

1. Każdy z uczestników konkursu, który odbędzie min. sześć przejazdów rowerowych do/z pracy w danym tygodniu, nabywa prawo do otrzymania „pakietu śniadaniowego”. Pakiet śniadaniowy można otrzymać raz w tygodniu, który jest dostarczany w kolejnym tygodniu po odbyciu przejazdów.
2. Dzień tygodnia, w którym „pakiety śniadaniowe” będzie dostarczane uczestnikom konkursu, zostanie ostatecznie ustalony przez Organizatora i przekazany do informacji Koordynatorom.
3. „Pakiety śniadaniowe” będą przyznawane, wszystkim uprawnionym do ich otrzymania uczestnikom konkursu, do wyczerpania budżetu przeznaczonego na „pakiety śniadaniowe”.
4. „Pakiety śniadaniowe” będą dostarczane do Koordynatora/osoby wyznaczonej przez Koordynatora do siedziby/oddziałów firmy.
5. Sposób dystrybucji „pakietów śniadaniowych” będzie ustalany indywidualnie przez Organizatora i Koordynatora.

§ 7
Zasady przyznawania nagród

1. Każdy uczestnik, który odbędzie minimum 35 podróży do/z pracy na rowerze otrzyma imienny dyplom pamiątkowy.
2. Każda firma biorąca udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom.
3. 10 zestawów nagród (ale nie więcej niż 10% liczby uczestników konkursu) o wartości ok. 200 zł każdy, zostanie rozlosowanych podczas oficjalnego zakończenia konkursu (ust. 6), wśród uczestników obecnych podczas losowania, którzy spełnili co najmniej jedno z kryteriów:
1) min. 35 przejazdów,
2) i/lub min. 160 km przebytej odległości,
w okresie trwania konkursu tj. od 7 maja 2018 r. do 02 września 2018 r.
4. Firmy, które osiągnęły najlepsze wyniki w poniższych kategoriach:
1) najwięcej podróży wykonanych przez uczestników konkursu z firmy,
– suma wszystkich przejazdów wykonanych przez wszystkich uczestników konkursu z danej firmy
2) najwięcej podróży w przeliczeniu na liczbę uczestników konkursu z firmy,
x – suma podróży uczestników konkursu z danej firmy
y – liczba uczestników konkursu z danej firmy
b = x/y
3) najwięcej kilometrów wykonanych przez uczestników konkursu z firmy,
– suma wszystkich przejechanych kilometrów wykonanych przez wszystkich uczestników konkursu z danej firmy
4) najwięcej kilometrów w przeliczeniu na liczbę uczestników konkursu z firmy,
x – suma przejechanych kilometrów uczestników konkursu z danej firmy
y – liczba uczestników konkursu z danej firmy
d = x/y
5) największy odsetek pracowników biorących udział w konkursie (którzy odbyli minimum 35 podróży do/z pracy na rowerze),
x – liczba uczestników konkursu z danej firmy, którzy odbyli minimum 35 podróży do/z pracy na rowerze
y – liczba wszystkich pracowników z danej firmy
e = x/y
otrzymają puchar, zaś pracownicy tej firmy spełniający wymóg, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt. 1 lub pkt. 2 otrzymują upominki.
5. Jedna firma może otrzymać nagrodę wyłącznie w jednej kategorii. W przypadku uzyskania przez firmę najwyższego miejsca w więcej niż jednej kategorii, nagrodę przyznaje się w kolejności określonej w ust. 4.
6. Ogłoszenie wyników oraz losowanie nagród odbędzie się podczas oficjalnego zakończenia konkursu, podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (16-22 września), w terminie wyznaczonym przez Organizatora (przewidywany weekend).

 

Plik do pobrania: Regulamin konkursu pn. „Rowerem do pracy” na rok 2018